solar panels
Hemsida4

Våra tjänster

Geoenergi, solenergi, vätgas och lagring

Om vi bestämmer oss för att samarbeta så är det första steget en genomgående energiinventering. I detta skede kartlägger och analyserar vi fastighetsbeståndets energianvändning och energibehov. Vi tittar också närmare på vilka lokala förutsättningar som råder för förnybar energiproduktion.

Vi utvinner geoenergi både för att värma och kyla byggnader genom att borra hål på cirka 200–350 meters djup. När vi under vinterhalvåret utvinner värme, kyls marken något för att under sommaren åter värmas upp i samband med att kyla levereras men även med hjälp av bland annat överskottsvärme och solvärme.

När solel ska placeras på ett tak tittar Greenergy på storlek, lutning, väderstreck och takbeläggning. Idealet är stora sammanhängande tak och byggnaden ska helst inte vara för hög.

Kartläggningen resulterar i en handlingsplan med rekommendationer som beskriver de olika åtgärdernas ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. I analysen tar vi också fram en grovkalkyl över investeringar, lönsamhet och driftskostnader.

I detta skede presenterar vi också tre olika alternativ med en kalkylperiod på 15–30 år:

  • ”Business as usual” – ni fortsätter med er nuvarande energilösning.
  • Ni satsar på vår föreslagna energilösning men väljer att ta investeringskostnaden på egen hand.
  • Ni satsar på vår föreslagna energilösning med finansiering via SEB:s energifond.

Solparker

I och med att solparker är stora anläggningar så krävs vissa förutsättningar för att det ska vara lönsamt. Först och främst behövs passande mark, som inte är för böljande och inte innehåller för mycket sten eller träd. Det behöver vara möjligt att slå ner pålar, och marken får inte vara odlingsbar enligt bästa klass.

Länsstyrelsen har en tydlig tillståndsprocess som ska följas, och det behöver finnas goda förutsättningar för anslutning till elnätet. Greenergy hjälper er att säkerställa att ni har de förutsättningar som krävs samt att lönsamhetskalkylen ser bra ut. Själva arbetet med att anlägga solparken går därefter relativt snabbt – vi tar er genom hela processen.