Energilösningar i linje med EU-taxonomin

EU-kommissionens taxonomi för hållbara investeringar är ett gemensamt verktyg som möjliggör för investerare att jämföra hur hållbara olika företag är. Taxonomin är en del av EU:s gröna giv som ska leda till ett klimatneutralt Europa 2050. När taxonomin är färdigutvecklad kommer den utgöra ett uppslagsverk som klassificerar olika ekonomiska aktiviteter efter hur väl de kan bidra till minskad klimatpåverkan och till att nå 1,5-gradersmålet.

Bygg- och fastighetssektorn påverkas i allra högsta grad som en av de mest utsläppsintensiva sektorerna i EU. Förnybar energiförsörjning, energieffektivisering och byggnaders energiprestanda utgör viktiga områden i taxonomin kopplat till att väsentligt bidra till mål 1, ”Climate mitigation”.

För att befintliga byggnader ska kunna klassas som hållbara, ska de minst ha energiklass A eller vara bland de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv. Våra lösningar hjälper er med andra ord att få ert befintliga fastighetsbestånd klassificerat som hållbart enligt EU-taxonomin.

När det gäller nybyggnation behöver primärenergitalet vara minst 10 procent lägre än kravet för nybyggnation i Boverkets byggregler. Även här har geoenergianläggningar och solcellsanläggningar en positiv inverkan på fastighetens energiprestanda.

01.slider_EU-tax